Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Krakowski Klub Szermierzy danych osobowych:


I. Pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów

II. Innych osób kontaktujących się z nami oraz osób, z którymi kontaktujemy się telefonicznie oraz mailowo.

III. Kandydatów do pracy


I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Krakowski Klub Szermierzy z siedzibą w Krakowie (dalej: „klub”). Możesz się skontaktować z klubem w następujący sposób:
– listownie na adres: al. Kijowska 16 a, 30-079 Kraków
– przez e-mail: kks@kks.krakow.pl
– telefonicznie: (+48) 883-773-767


2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:

• Kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawach dotyczących prowadzonej przez nas działalności sportowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi członkami klubu.

• Zapraszać Państwa do uczestnictwa w naszych zajęciach, obozach i wyjazdach na zawody, przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z członkami klubu.


• Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracujecie lub który reprezentujecie, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.


3. Źródło danych


Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani lub od Pana/Pani pracodawcy/podmiotu, który reprezentujecie.
Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który reprezentujecie otrzymujemy dane takie jak Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujecie.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie trwania członkostwa.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych


Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).


Prawo wniesienia sprzeciwu


Jako że przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Krakowskim Klubem Szermierzy (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Krakowski Klub Szermierzy (telefonicznie oraz mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Państwa, jeżeli kontaktują się Państwo z Krakowskim Klubem Szermierzy w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Krakowski Klub Szermierzy (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie.


1. Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Krakowski Klub Szermierzy z siedzibą w Krakowie (dalej: „klub”). Możesz się skontaktować z klubem w następujący sposób:
– listownie na adres: al. Kijowska 16 a, 30-079 Kraków
– przez e-mail: kks@kks.krakow.pl
– telefonicznie: (+48) 883-773-767

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:


• Przekazać odpowiedzi na Państwa pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności klubu.

• Nawiązać współpracę z Państwem lub z Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentujecie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności klubu.


3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.


4. Odbiorcy Państwa danych osobowych


Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).


Prawo wniesienia sprzeciwu


W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.


Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


III. Kandydaci do pracy

1. Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Krakowski Klub Szermierzy z siedzibą w Krakowie (dalej: „klub”). Możesz się skontaktować z klubem w następujący sposób:
– listownie na adres: al. Kijowska 16 a, 30-079 Kraków
– przez e-mail: kks@kks.krakow.pl
– telefonicznie: (+48) 883-773-767


2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:


• ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;

• ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikujecie;

• wybrać odpowiednią osobę do pracy w kancelarii.


Za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać Państwa dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

• Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.

• Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

• Państwa zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.


3. Okres przechowywania danych osobowych


Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie.
Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.


4. Odbiorcy danych


Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub umowy.


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1).


Prawo wycofania zgody


W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: kks@kks.krakow.pl, listownie na adres al. Kijowska 16a, 30-079 Kraków, telefonicznie pod numerem (+48) 773-883-767.


Prawo wyrażenia sprzeciwu


W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.